Проекти и програми (Архив)

„Проучване и усвояване на европейските стандарти в областта на кулинарния туризъм”

Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм – Сливен работи по проект: 2020-1-BG01-KA102-078021 „Проучване и усвояване на европейските стандарти в областта на кулинарния туризъм”

Проектът се финансира от програма Еразъм +

Партньор по проекта е португалската организация APLICAPROPOSTA LDA, а реализацията е в град Брага, Португалия. Основна цел на проекта е да се повишат знанията и уменията на учениците по отношение на прилагането на стандартите на качество в туризма и в частност - в кулинарния туризъм.

Подкрепа за дуалната система на обучение

Учениците от професионално направление „Хранителни технологии“ по специалност „Производство на хляб и хлебни изделия“ , професия „Хлебар - сладкар“ с разширено изучаване на чужд език, обучение чрез работа (дуална система на обучение) , участват в Проект BG05M2OP001-2.014-0001 "Подкрепа за дуалната система на обучение"

Изпълнението на проект „Подкрепа за дуалната система на обучение" ще спомогне за повишаване на съответствието на професионалното образование и обучение с пазара на труда и ще създаде възможности за повишаване на квалификацията на бъдещата работна сила по професии, ключови за икономиката на страната. Изпълнението на планираните дейности ще спомогне за развитието на дуалната система на обучение и ще даде възможност за тясна обвързаност между образователната система и реалните потребности на пазара на труда.. Проектът е на обща стойност 24 425 618,58 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца, със срок на изпълнение от 03.02.2020 г. и не по-късно от 31.10.2023 г.

Подкрепа за успех

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Уеб страница на проекта

Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм – Сливен работи по два проекта:

Еразъм +, Стратегически партньорства

НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2019-1-DK01-KA202-060301

Наименование на проекта: Образованието е партньорство

С партньори – Дания, Естония, България и Румъния

НОМЕР НА ПРОЕКТА:2019 –I-LV01-KA229-060441_4

Наименование на проекта: Развитие на предприемачески умения по време на училище

С партньори – Латвия, Полша, България, Италия, Гърция и Испания

Занимания по интереси

Занимания по интереси - Волейбол

Power Point Presentation [2.17 MB / 19.02.2020 17:55]

Занимания по интереси

Microsoft Word Document [824 KB / 19.02.2020 17:55]

Клуб философия

Творческа и мисловна дейност в клуб философия. Да се подготвим за "Отличен на матура по Философия".

Подкрепа за успех- Клуб „Биология и здравно образование”

Занимания на ученици с интерес към биологията и подготовка за явяване на ДЗИ. Качествено възприемане, осмисляне и разширяване на знанията и уменията по биология е важно и целенасочено за нас. Успехът на матурата е необходимият старт за проспериране в следващ етап от развитието на личността.

16.155 ms. | 4.00 MB