Проекти и програми

Подкрепа за успех

Платформа за управление и контрол на проект BG05M2OP001-2.011-0001 финансиран по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020 г.

Уеб страница на проекта

Професионалната гимназия по хотелиерство и туризъм – Сливен работи по два проекта:

Еразъм +, Стратегически партньорства

НОМЕР НА ПРОЕКТА: 2019-1-DK01-KA202-060301

Наименование на проекта: Образованието е партньорство

С партньори – Дания, Естония, България и Румъния

НОМЕР НА ПРОЕКТА:2019 –I-LV01-KA229-060441_4

Наименование на проекта: Развитие на предприемачески умения по време на училище

С партньори – Латвия, Полша, България, Италия, Гърция и Испания

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Microsoft Word Document [824 KB]

Клуб философия

Творческа и мисловна дейност в клуб философия. Да се подготвим за "Отличен на матура по Философия".

Подкрепа за успех- Клуб „Биология и здравно образование”

Занимания на ученици с интерес към биологията и подготовка за явяване на ДЗИ. Качествено възприемане, осмисляне и разширяване на знанията и уменията по биология е важно и целенасочено за нас. Успехът на матурата е необходимият старт за проспериране в следващ етап от развитието на личността.

12.202 ms. | 2.00 MB