Покана за подаване на оферта за извършване на обучение с предмет“ Нови техники и технологии при производството на хляб и хлебни изделия“

Вто, 14.09.2021

Ръководството на Професионална гимназия по хотелиерство и туризъм, гр. Сливен в качеството си на участник в техническото и финансово изпълнение на дейностите по проект № BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ отправя покана за подаване на оферта за изпълнение на обществена поръчка за извършване на обучения за изпълнение на Поддейност 1.1.“ Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение „ по Проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“.

Файлове

Покана

Microsoft Word Document [217 KB / 27.09.2021 21:18]

Приложение 1: Проект на техническо задание

Microsoft Word Document [226 KB / 14.09.2021 16:35]

Приложение 2: Договор за обучения

Microsoft Word Document [238 KB / 14.09.2021 16:36]

10.506 ms. | 2.00 MB