ПГХТ Сливен

ПРИЕМ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНАСлед завършен VІІ клас

1. Професия: Хотелиер, Специалност: Организация на хотелиерството - дневна форма на обучение, 1 паралелка, 26 ученици; с разширено изучаване на немски език, 5- годишен срок на обучение.

След 10 клас придобиват първа степен по: професия "Камериер", професия "Портиер-Пиколо"

След 11 клас придобиват втора степен по: професия "Хотелиер"

След 12 клас придобиват трета степен по: професия "Хотелиер"

2. Професия: Хотелиер, Специалност: Организация на хотелиерството- дневна форма на обучение, 1 паралелка, 26 ученици; без интензивно и без разширено изучаване на немски език, 5- годишен срок на обучение

След 10 клас придобиват първа степен по: професия "Камериер", професия "Портиер-Пиколо"

След 11 клас придобиват втора степен по: професия "Хотелиер", професия "Сервитьор-барман", професия "Готвач"

След 12 клас придобиват трета степен по: професия "Хотелиер"

3. Професия: Ресторантьор, Специалност: Кетъринг - дневна форма на обучение, 1 паралелка, 26 ученици; с разширено изучаване на английски език, 5- годишен срок на обучение

След 10 клас придобиват първа степен по: професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения"

След 11 клас придобиват втора степен по: професия "Готвач", професия "Сервитьор-барман"

След 12 клас придобиват трета степен по: професия "Ресторантьор"

4. Професия: Ресторантьор, Специалност: Кетъринг - дневна форма на обучение, 1 паралелка, 26 ученици; без интензивно и без разширено изучаване на английски език, 5- годишен срок на обучение

След 10 клас придобиват първа степен по: професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения"

След 11 клас придобиват втора степен по: професия "Готвач", професия "Сервитьор-барман"

След 12 клас придобиват трета степен по: професия "Ресторантьор"

5. Професия: Ресторантьор, Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - дневна форма на обучение, 1 паралелка, 26 ученици, с разширено изучаване на английски език, 5- годишен срок на обучение

След 10 клас придобиват първа степен по: професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения"

След 11 клас придобиват втора степен по: професия "Готвач", професия "Сервитьор-барман"

След 12 клас придобиват трета степен по: професия "Ресторантьор"

Балообразуване:

1. Удвоената оценката от изпита по български език и литература в точки (максимален брой – 200 т.);
2. Удвоената оценка от изпита по математика в точки (максимален брой – 200 т. );
3. Оценката по първи чужд език от свидетелството за основно образование в точки (максимален брой – 50 т.);
4. Оценката по география от свидетелството за основно образование в точки (максимален брой – 50 т.);
Максимален бал:500 точки

Важно: При подаване на документите за кандидатстване, трябва да се представи медицинско свидетелство, издадено от лекуващ лекар, удостоверяващо, че избраните професии не са противопоказни на здравословното състояние на ученика.

Скала за превръщане на оценките в точки:
Отличен 6 се приравнява на 50 точки;
Много добър 5 се приравнява на 39 точки;
Добър 4 се приравнява на 26 точки;
Среден 3 се приравнява на 15 точки.

Необходими документи за записване в училище:

1. Свидетелство за завършено основно образование
2. Оригинал на медицинско свидетелство, издадено от лекуващ лекар, удостоверяващо, че избраните професии не са противопоказни на здравословното състояние на ученика.
3. Три снимки за документи / матирани/

Възможности за реализация

Професия: Хотелиер, Специалност: Организация на хотелиерството - Трета степен на професионална квалификация

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРИДОБИВАНИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО:
- Знания и умения в областта на хотелиерския мениджмънт;
- Умение за комуникиране на чужд език;
- Работа в екип;
- Познава технологията на хотелиерското обслужване;
- Организира функционирането на кухнята и ресторанта;
- Умее да работи с компютър и ползва програмни продукти;

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Висококвалифицирани изпълнители, организатори, мениджъри, технолози, специалисти по маркетинг и реклама в системата на хотелиерството – туристически и хотелски комплекси, хотелски вериги, хотели, ресторанти. Съществуват богати възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри както в страната, така и в страните от ЕС - работни места в хотели, почивни комплекси, къмпинги. Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: управител хотел; управител пансион; управител мотел; управител къща за гости; управител къмпинг; ръководител отдел в хотел; администратор в хотел; рецепция в хотел.

Професия: Ресторантьор, Специалност: Кетъринг и Специалност: Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения - Трета степен на професионална квалификация

Ресторантьорът организира дейностите в заведенията за хранене и развлечения (ресторанти, сладкарници, кафенета и др.). Негово задължение е осигуряване на високо качество на услугите, които заведението предлага. Ресторантьорът организира и контролира работата на персонала както в кухнята, така и в търговската зала. Ресторантьорът контролира нивото на обслужване, участва в планиране на асортимента от ястия и напитки, контролира спазването на технологичния процес за производство на ястия и напитки и тяхното сервиране в ресторанта. Ресторантьорът в кетъринга проучва търсенето и предлагането на кетъринг услуги, разработва, предлага, организира и контролира кетърингово събитие.

КЛЮЧОВИ КОМПЕТЕНЦИИ, ПРИДОБИВАНИ В ПРОЦЕСА НА ОБУЧЕНИЕТО:
- Знания и умения в областта на ресторантьорството;
- Комуникира както с гостите, така и с колегите от заведението за хранене и развлечения;
- Работа в екип;
- Умее да води разговор на чужд език с гостите на заведението за хранене и развлечения;
- Използва компютър при планиране, организиране и отчитане на работата в заведението за хранене и развлечения;
- Демонстрира предприемачески умения;
- Следи развитието на туристическата индустрия, прави предложения и организира въвеждането на новости в заведението.

ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:

Съществуват богати възможности за реализиране на средните изпълнителски кадри както в страната, така и в страните от ЕС - работни места в хотели, почивни комплекси, ресторанти. Завършилите курса на обучение могат да постъпват на работа на длъжности: Съдържател на ресторант , Управител на заведение за обществено хранене, Управител на ресторант, Управител на сладкарница/кафене, Управител на снекбар, Главен готвач, Салонен управител и др.