ПГХТ Сливен

Съобщение - намалени часове

2018-02-28

Във връзка с очакваните много ниски температури, безпрепятственото и навременно придвижване на учениците от и до домовете им:
На 01.03.2018 година учебните занятие ще се провеждат при следния режим:
Първа смяна започва от 09.00 часа
Втора смяна започва от 12.30 часа
Учебните часове ще бъдат с продължителност 20 минути, междучасията – 10 минути.
Поради липсата на голямо междучасие, препоръчваме да се носят сандвичи от вкъщи!
Ученици, които няма да успеят да се придвижат заради транспортни проблеми или други причини, да се обадят на класните ръководители за запазване на входящ номер за извиняване на отсъствията с писмо от родител!

Лиляна Якимова
Директор