ПГХТ Сливен

ПГХТ "Акад. Н. Неделчев" Сливен - За нас

История

Академик Неделчо Неделчев

Роден в края на миналото столетие (1890г.) в бунтовния Сливен, израсъл в несгоди, съпътствуващи живота на трудовите хора, повлиян от прогресивни идеи,които се разгарят в родния му край, Неделчев тръгва да търси повече знания и наука вън от пределите на нашата страна.Той завършва като стипендиант Висшето лозарско училище в Монпелие (Франция) и веднага, въпреки направеното му от французите предложение за работа в Мароко, се завръща в Родината си, за да отдаде с жар и всеотдайност придобитите познания в полза на родното лозарство.

Началото на научната дейност на акад.Неделчев съвпада с възстановяването на лозята в страната (унищожени от филоксерата), по-късно с развитието на винарството и десертното лозарство.През1961г е избран за член кореспондент на БАН и става завеждащ сектор "Лозарство,овощарство и зеленчукопроизводство" при Академията на селскостопанските науки. През 1962г е избран за академик.

Прави задълбочени проучвания в областта на винопроизводството. Научното творчество на акад.Неделчев е определено насочено към разрешаване на най-важните проблеми на нашето лозарство и винарство.Това е една от неговите съществени черти,която го характеризира като учен,умеещ да съчетае теоретическо разработване с целенасочено практическо умение.

Като професор и завеждащ катедра "Лозарство и винарство" във ВСИ "Георги Димитров" в София той подготви висококвалифицирани кадри за развитието на родното ни производство.

До края на живота си (10.06.1969г) академик Неделчев следи отблизо световната и лозарска наука и държи най – тясна връзка с широката практика.Известен не само у нас,а и в много други страни като голям учен, ползващ перфектно няколко чужди езика, той поддържа връзка с учени в тази област.

Научната му дейност е отразена в 35 труда в областта на лозарството и 5 на винарството.Признат е от цялата наша общественост за баща на българското лозарство,удостоен е със званието "Заслужил деятел на науката".

Целият живот и творчество на академик Неделчо Неделчев като учен, общественик, народен представител и ръководител ще бъде прекрасен пример за сегашните и бъдните поколения.

Ръководство и учители

Ръководство

Лиляна Анастасова ЯКИМОВА – Директор

Здравка Драганова ДАЧЕВА – Помощник–директор по учебната дейност

Мария Ташева ОЧКОВА – Помощник директор по учебно–производствената дейност

Учители

Катя Пламенова РАДЕВА – учител по Български език и литература

Мария Костова ГРАМОВА – старши учител по Български език и литература

Пепа Петрова ВЕЦЕВА – старши учител по Български език и литература

Теодора Банчева БОТУШАРОВА – старши учител по Български език и литература

Димитър Петров МАРЕВ – старши учител по Английски език

Милена Кенова КЕНОВА – старши учител по Немски език

Людмила Милчева ДИМИТРОВА – старши учител по Немски език

Мария Петкова НЕНОВА – старши учител по Френски език

Нели Ненчева НЕНЧЕВА – учител по Английски език

Пенка Николаева ТОДОРОВА – старши учител по Френски език

Теофана Господинова САНДЕВА – старши учител по Английски език

Веселина Тодорова МЛАДЕНОВА – старши учител по Математика

Донка Стефанова КАВРЪКОВА – старши учител по Математика

Светлана Николова МИНКОВА – старши учител Математика и Информатика

Дияна Йорданова ПЕТРОВА – старши учител по Информатика и Информационни тенологии

Тянка Маринова ЗЛАТЕВА – старши учител по Информатика и Информационни технологии

Божанка Пенчева АПОСТОЛОВА – старши учител по История и цивилизация

Дешка Ганчева ИЛИЕВА – старши учител по История и цивилизация

Янка Василева ВАСИЛЕВА – старши учител по География и икономика

Живка Величкова ДИМИТРОВА – учител по Философски цикъл

Нели Иванова КОЛЕВА – учител по Биология и здравно образование

Здравка Костова КОСТОВА – старши учител по Физика и астрономия

Тодор Георгиев ТОДОРОВ – старши учител по Химия и опазване на околната среда

Нина Юриевна СТОЯНОВА – старши учител по Физическа култура и спорт

Светлозар Щилиянов ТЕНЧЕВ – старши учител по Физическа култура и спорт

Миглена Ненчева КОНСТАНТИНОВА – учител по Икономика

Даниела Цонева Демирева – учител по Икономика

Васил Георгиев ВАСИЛЕВ – старши учител по Професионална подготовка - теория

Димитринка Иванова ПОПОВА – старши учител по Професионална подготовка - теория

Мария Атанасова Маргенова – старши учител по Професионална подготовка - теория

Мария Христова КЪЧЕВА – старши учител по Професионална подготовка - теория

Янка Петрова ТАШЕВА – старши учител по Професионална подготовка - теория

Ваня Пенкова БАЙРАКТАРОВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна практика

Елена Светославова УЗУНОВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна

Галина Гинева КИРОВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна практика

Донка Димитрова ПЕТРОВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна практика

Марияна Стоянова СТАВРЕВА – учител по Професионална подготовка - учебна практика

Пенка Динева ПЕТКОВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна практика

Станка Георгиева РАДЕВА – старши учител по Професионална подготовка - учебна практика

Красимира Георгиева ДОНЕВА – Педагогически съветник

Самооценка

Error: File does not exists "doc/samoocenka.ppt"